هماوردی Power Struggle

خویش تن، قدرت، سیاست

 

گالری ماه مهر، تهران

۱۱ دی ماه - ۸ بهمن ۱۳۹۷

 

کیوریتورها: آسیه سلیمیان (ایران) | کاتارینا ماریا راب (آلمان)

 

هنرمندان ریما اسلام مسلک (ایران) | ماهی بینه بینه (مراکش) | مصطفی چوب تراش (ایران) | آندرئا سالوینو (ایتالیا) | مینا طلایی (ایران) |

|نگار عالِم زاده گرجی (ایران) | علی و رامیار (ایران) | احمد کامل (مصر) | دیوید کریپِندورف (آلمان) | الیزابت مِسه (سوئیس) |

طراح گرافیک سعید مجنون

 

در جهان امروز مرحلهی جدیدی از تحولات نظام سرمایهداری را شاهدیم که با نفوذ رسانهای، فروپاشی و جابجایی مرزهای اقتصادی و سیاسی، و همینطور با در دست گرفتن تولید و تحمیل آن، به دنبال مهار و یکدستسازی جهان است. با تسلط ابرکمپانیها بر جهان تغییراتی در سراسر جوامع رخ میدهد که در فرهنگ، ساختارهای خصوصی و اجتماعی از جمله خانواده، نسل جوان، روابط زن و مرد و غیره، تأثیر بسیاری میگذارد. همچنین الگوهایی میسازد که روابط ما را تعریف و یکسانسازی میکند. در این نظام با مهندسیِ روابط انسانی و فرهنگی و ضرورتهای تکنیکی و «اصلاح» سنتها و ساختارهای بومی، انواع رویههای محرومسازی، بهنجارسازی و نظمبخشی به کار گرفته میشود که «حکمرانی» بر افراد و گروهها را تسهیل میکند. و در نهایت، به شکلگیری قدرتهای نوینی میانجامد که از روشهای سنتی حکومتداری متمایز است. در این روش، با اشکال متفاوتی از مهار اجتماعی و همینطور اِعمال قدرت و سرکوبگری درونی توسط خود افراد روبرویم.

از سوی دیگر، دنیای امروز ما خارج از این نفوذ، چارچوبها و تعاریف جدیدی از ساختار اجتماعی را یافته است. این جنبشهای جدید که از حقوق بشر، حقوق زنان و مسئولیتهای اجتماعی و محیطزیستی به وجود آمده، حتی در هنر معاصر هم نقش بزرگی داشته است. بدینسان، صحنههایی از زورآزمایی میان اراده و نقش افراد جامعه و هجمههای تبلیغاتی و سازوکار قدرت و سلطه پدیدار شده است. شناخت جریانهای فرهنگیای که جامعهرا هدایت میکند، نیازمند آگاهی از رفتارهای جدید مردم در جوامع مدرن و پسامدرن است؛ بنابراین، آگاهی از وجوه مختلف کالبد انسانی گامی بزرگ در درک فرهنگها و روابط میانفرهنگی است. این کالبد هم میتواند در حیطهی جنسیتی ظاهر شود، هم ممکن است مورد استفادهی ابزاری یا رسانهای واقع شود، و هم از سوی دیگر میتواند به عرصهی سیاستورزی در سراسر جهان بدل شود.

این نمایشگاه با موضوع خویش تن، قدرت، سیاست و با عنوان هماوردی، تلاشی است برای نشان دادن دیدگاه هنرمندان معاصر نسبت به لزوم تغییرات در جامعه و همچنین تفسیر آنها با هدف شفافسازی و ساختن جهانی بهتر. نمایشگاه «هماوردی» رویدادی بینالمللی است که هنرمندان ایرانی، آلمانی، ایتالیایی، سوئیسی، مراکشی و مصری را گرد هم آورده تا دیدگاه آنها را نسبت به این موضوع بررسی کند. این نمایشگاه در راستای فعالیتهای Factory TT و گالری کاتارینا ماریا رابِ برلین است. Factory TT میکوشد زمینههایی را برای نیازهای تاریخی و توسعهی هنر بر اساس ارتباط و گفتگو با جامعه برای جامعهی مستقل هنرمندان فراهم کند Factory TT .قصد دارد مسائلی چون انتقاد، پرسش و تجزیه و تحلیل موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروز ایران را مطرح و بررسی کند

گالری کاتارینا ماریا راب نیز به همین منوال میکوشد خارج از چارچوبهای تعریفشدهی اقتصادی در اروپا، با همکاری هنرمندانی به خصوص از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، نگاه گستردهتری به همسایگان اروپا بیندازد.

خرسندیم که نمایشگاه هماوردی در ایران در گالری ماه مهر برگزار میشود. این گالری زیر شاخهی یکی از فعالترین مؤسسههای فرهنگی در تهران است که با گسترش ارتباطات میانرشتهای به رشد و نمایش هنر معاصر میپردازد. نمایشگاه هماوردی سال آینده در برلین نیز به نمایش درخواهد آمد.

آسیه سلیمیان

۱۳۹۷

Factory TT encourages encounters of international intellectuals, scholars and the public with emerging Iranian artists to create possibilities to produce new bodies of work and to respond to cultural, economic, and social contexts as an essential foundation for a further development of contemporary art in Iran. Factory TT challenges the Iranian art scenes status quo. It was initiated in 2015 by Shahram Entekhabi | Asieh Salimian.

 

Follow Us on Social Media

 

 

NOTE: Factory TT is neither supported by any government, nor any political interest, ideology or religion.