نازادی (Infertility)

بررسی زمینه های پیدایش آثار هنرمندان در حال ظهور ایرانی

۳ تا ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۷

گالری آ ، تهران

کیوریتورها شهرام انتخابی I آسیه سلیمیان

هنرمندان پونه اوشیدری I بصیرا بلبلی I نسیم پیرهادی I افسانه جواد پور I مصطفی چوب تراش I زرتشت رحیمی I احسان ضیافتی v ازم طباطبایی I

نگارعالم زاده گرجی I مرجان قربانی I زهرا قیاسی I مهرداد کریمی I زهرا محمدی I ابولفضل معصومی I علیرضا نکوئی I

 

نمایشگاه نازادی به معرفی آثار پانزده هنرمند جوان میپردازد، با هدف واکاوی و پرسشگری پیرامون مسائل جامعهی امروز ایران. کارکرد اصلی این رویداد خارج از چارچوب حاکم بر عرصهی هنر است که فروش حرف اول را در آن میزند.

این نمایشگاه تلاشی است برای برقرای ارتباط میان هنر و جامعهای که در یکی از بحرانیترین نقاط دنیا جای دارد. هنری که از گذشتهگرایی به دور است، میکوشد ضرورت وجود خود را اثبات کند و شرایط و بودنش را به جامعهای که خاستگاهش بوده است ربط دهد. هنر میتواند فراسوی جنبههای تزئینی دکوراتیو یا انتزاعی، در فرهنگسازی یک ملت سهم بزرگی داشته باشد تا از این رهگذر هم جوابگوی نیاز جامعه باشد و هم کمتر بازیچه و ابزار گمانهزنی اقتصادی یک گروه کوچک باشد.

مشکلات زنان، ایستادن در آستانهی جنگ، مردسالاری و سنت، هجوم رسانهای و تبلیغات، عدم دسترسی به اطلاعات گسترده، نشانهها و پیامدهای تحریمهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی غرب، خشونت، هویت جنسیتی و... از جمله نکاتی است که این نمایشگاه به آن میپردازد. آثار این نمایشگاه نمایانگر شرایط و مشکلات زندگی در یکی از بزرگترین شهرهای دنیاست، در حالی که این مشکلات پیامد نارضایتی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی، معضلات زیستمحیطی و برخورد سنت و مدرنیته است.

همچنین تنهایی، تبعیض، درک فضا با شرایط زندگی و درگیری با محدودیت شخصی در این ازهمگسیختگی، از جمله مسائلی است که بخش دیگری از این نمایشگاه به آنها میپردازد.

 

Factory TT encourages encounters of international intellectuals, scholars and the public with emerging Iranian artists to create possibilities to produce new bodies of work and to respond to cultural, economic, and social contexts as an essential foundation for a further development of contemporary art in Iran. Factory TT challenges the Iranian art scenes status quo. It was initiated in 2015 by Shahram Entekhabi | Asieh Salimian.

 

Follow Us on Social Media

 

 

NOTE: Factory TT is neither supported by any government, nor any political interest, ideology or religion.