خود بازگوی

 

کیوریتورها شهرام انتخابی | آسیه سلیمیان

 

هنرمندان پونه اوشیدری | علی بابایی زاد | بصیرا بلبلی | نسیم پیرهادی | زرتشت رحیمی | علی سلطانی تهرانی | احسان ضیافتی |

ازم طباطبایی | مرجان قربانی | زهرا محمدی |

 

گالری کاتارینا ماریا راب، برلین، آلمان

 

نمایشگاه خودبازگوی نگاهی میاندازد به صحنهی هنر معاصر در ایران و گلچینی است از آنچه هنرمندان جوان میآفرینند. این آثار بازگوکنندهی مسائل اجتماعی، جنسیتی و سیاسی است. آنچه در این نمایشگاه به روشنی دیده میشود، نوعی اختلاف بصری و مفهومی است که میان آثار نمایش داده شده به چشم میآید. صحنهی هنری ایران سالهاست که در تکاپوی همسانی و همسنگی با هنر معاصر غرب است، و به این صورت، هنر معاصر تعریف شده در چهلمین سال انقلاب اسلامی، چه بسا میتواند بیانگر آن چیزی باشد که در این چهل سال رخ داده است. از یک سو، رسانههای مختلف بازگوکنندهی زمینه فکری یا دغدغهی هنرمندان است، و از دیگر سو، ترسیم یا پدید آوردن این آثار هنری هم به نوعی، با وفاداری به سبکهای مختلف، میتواند بازگوی رنگارنگی این دسته گل باشد!

حس کردن معاصربودگی هنر، بیشتر به این بستگی دارد که به کجا باید توجه کرد. ایران و به خصوص تهران، در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، از این جهت مهم است که ما شاهد اختلاف فرهنگی یا زمانی در هنر معاصر ایران نسبت به آنچه در غرب اتفاق افتاده است، نیستیم. و در برخی از آثار ارائه شده دیگر نمیتوان کارهای قدیمی و غیر قابل تغییر و غیره را نادیده گرفت؛ کارهایی که تنها برای بازار تولید میشود و درست مشابه چیزی است که در صحنهی بینالمللی مییابیم.

شهرام انتخابی

تهران، بهمن ماه ۱۳۹۷

Factory TT encourages encounters of international intellectuals, scholars and the public with emerging Iranian artists to create possibilities to produce new bodies of work and to respond to cultural, economic, and social contexts as an essential foundation for a further development of contemporary art in Iran. Factory TT challenges the Iranian art scenes status quo. It was initiated in 2015 by Shahram Entekhabi | Asieh Salimian.

 

Follow Us on Social Media

 

 

NOTE: Factory TT is neither supported by any government, nor any political interest, ideology or religion.